De gemeente Ouder-Amstel ambieert voor Ouderkerk aan de Amstel een levendig en toekomstbestendig centrum, dat fungeert als visitekaartje voor de lokale economie, ontmoetingsplek voor de inwoners en trekpleister voor de bezoekers. En binnen dat centrum is ’t Kampje het warm kloppend hart. Om deze ambitie handen en voeten te geven, wordt een gebiedsvisie opgesteld. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen daarover meepraten en meedenken.

Alle onderzoeken en informatie over het Centrumplan kunt u lezen via deze link.

 

Iedereen kan zijn of haar mening geven over de toekomst van Schiphol via een internetconsultatie via deze link. De partijen in de ORS hebben daarvoor gezamenlijk een consultatiedocument opgesteld.

De internetconsultatie is een van de stappen in een breed consultatietraject dat de ORS in september is gestart. Dit in antwoord op het verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen om de bevolking breed te raadplegen over hoe zij denkt over de ontwikkeling van Schiphol.

Breed inventariseren
De maatschappelijke consultatie bestaat uit meerdere onderdelen. Zo vindt er tussen 16 oktober en 20 november een internetconsultatie plaats die openstaat voor alle inwoners van Nederland om hun mening te geven over de toekomst van Schiphol en omgeving. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar hoe de inwoners van Nederland denken over de ontwikkeling van Schiphol na 2020; worden verschillende huiskamergesprekken gevoerd waarbij in een woonkamer van een omwonende van Schiphol een gesprek wordt gevoerd tussen omwonenden en de leden van de ORS en worden er openbare themagesprekken georganiseerd waarin inhoudelijke stellingen van leden van de ORS onder het vergrootglas van externe deskundigen worden gelegd. Het consultatietraject wordt afgesloten met een Luchtvaartdag die op zaterdag 8 december 2018 zal plaatsvinden. Meer informatie over alle activiteiten is te vinden op www.omgevingsraadschiphol.nl

Resultaten
De resultaten van het consultatietraject worden verwerkt in het advies van de ORS aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Dit advies is bedoeld voor het kabinet om beleid en regelgeving in te vullen voor de ontwikkeling van Schiphol tot en met 2030.

Omgevingsraad Schiphol
De Omgevingsraad Schiphol is het podium waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, de luchtvaartsector, bewoners en brancheorganisaties. In de Omgevingsraad hebben de luchtvaartsector (Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, luchtvaartmaatschappijen), rijk, provincies, gemeenten, bewonersorganisaties, regionale werkgevers- en ondernemersorganisaties en regionale milieuorganisaties zitting.

 

 

In voorbereiding op de uitbreiding van de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht wordt de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen) aangepast. Tussen maart en juni 2018 worden hiervoor werkzaamheden verricht  aan de hoogspanningsverbinding tussen Amstelveen en Ouder-Amstel. Dit gebeurt op de Krijgsman en de Polderweg. Het werk aan de Krijgsman duurt van begin maart tot begin juni 2018. Langs de Polderweg wordt gewerkt tussen medio april en medio juni.

Wat wordt er gedaan?

De nieuwe hoogspanningsverbinding komt net als de bestaande verbinding in de grond te liggen. Hiervoor wordt een open sleuf in de grond gegraven. Op de plekken waar dit niet mogelijk is, zoals bij het kruisen van wegen of watergangen, wordt een zogenoemde gestuurde boring gedaan, waarbij een grote boorkop door de aarde wordt geduwd. Als de boorbuizen zijn aangebracht, worden de kabels er doorheen getrokken en aangesloten op bestaande kabelverbindingen. Kabels die niet meer nodig zijn worden verwijderd.

Wat merkt de omgeving?

Voor direct omwonenden en bedrijven kunnen de werkzaamheden lichte geluidsoverlast geven, voornamelijk door het draaien van motoren en werkverkeer. Omdat de nieuwe kabels onder of vlak langs de genoemde wegen lopen, zijn tijdelijke verkeersmaatregelen nodig. Verkeer op de Jan Benninghweg wordt omgeleid via de Ronde Hoep Oost. Deze omleiding zetten wij tussen eind april en half juni. Deze omleiding wordt aangegeven met bebording. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 7.00u ’s ochtends en 18.00u ’s avonds.

Meer weten?

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van aannemersbedrijf A.Hak, Leonard Vischer via (06) 39 33 43 50. Wilt u op de hoogte blijven van het werk, dan kunt u gebruik maken van de BouwApp. Deze is te downloaden in de Appstore of Playstore. Zoek in de app naar het project ‘Aanpassen kabelverbinding t.h.v. Polderweg’ en markeer deze als favoriet.